Bouwend Nederland

Verbeterslag online dienstverlening en ledencommunicatie

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 5000 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening. Internet vervult hierbij een belangrijke rol. Bouwend Nederland gaat steeds meer gebruikmaken van digitale media waarin interactie met leden centraal staat. Daarom is in 2009 gestart met een grote verbeterslag in de online dienstverlening en communicatie naar de lidbedrijven en andere belangstellenden.

Aan de basis van de verbeterslag ligt een compleet vernieuwde website. Hiervoor is www.bouwendnederland.nl aan een complete metamorfose onderworpen. De site is rustiger en overzichtelijker van opzet geworden, terwijl die ook meer informatie is gaan bevatten. Met de nieuwe website heeft Bouwend Nederland een toekomstbestendig communicatiemiddel gecreëerd.

Naast de nieuwe website heeft Bouwend Nederland een digitale nieuwsbrief gelanceerd voor haar leden. Deze nieuwsbrief vormt een aanvulling op de bestaande ledenbladen en biedt leden de mogelijkheid om de inhoud zelf te sturen . In het verlengde van de digitale ledennieuwsbrief zijn ook digitale nieuwsbrieven voor andere doelgroepen ontwikkeld.

Zowel de website als de digitale nieuwsbrieven worden beheerd in Microsoft SharePoint 2007. Productif heeft voor Bouwend Nederland zorg gedragen voor de technische inrichting van het onderliggende SharePoint platform, de implementatie van de vormgeving en de integratie met het ledenadministratiesysteem.

Vernieuwing www.bouwendnederland.nl

De website van Bouwend Nederland is verbeterd op basis van een behoefteonderzoek dat is uitgevoerd onder een groep lidbedrijven. Daardoor sluit de nieuwe website beter aan bij de informatiebehoefte van de leden. Belangrijke verbeteringen die vanuit het onderzoek zijn doorgevoerd:

Verbeterde vormgeving
De vormgeving van de vernieuwde website is rustiger dan die van de vorige. Hiermee is tegemoetgekomen aan de opmerking van leden dat de oude site druk en niet voldoende overzichtelijk was. In het nieuwe ontwerp is bovendien rekening gehouden met een betere ontsluiting van de informatie via de site (zie hieronder).

Betere ontsluiting informatie
De informatie op de vernieuwde site is beter toegankelijk gemaakt. Op de homepage is bijvoorbeeld een overzicht van de vijf meest bezochte onderdelen toegevoegd. In een apart adviesgedeelte kan men terecht voor alle vragen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Verder is onderaan de website een sitemap toegevoegd waarmee de bezoeker in één oogopslag de structuur van de site kan overzien.

Uitgebreidere zoekfunctie
In de nieuwe zoekfunctie kan de bezoeker kiezen tussen zoeken op de site van Bouwend Nederland en zoeken op internet. Verder worden bij de zoekresultaten andere dossiers gesuggereerd, die wellicht het antwoord op een zoekvraag kunnen bieden. 'Uitgebreid zoeken' ten slotte biedt de mogelijkheid om binnen één soort content (artikel, dossier of download) en/of subsite te zoeken.

Verbeterde navigatie
Op welke pagina men zich ook bevindt en via welke ingang men ook op de site komt, de bezoeker kan zich probleemloos oriënteren door een verbeterde navigatie.

Verbeterde zichtbaarheid
De oude site was niet vanuit alle browsers volledig zichtbaar, bijvoorbeeld vanuit Chrome of Safari. De vernieuwde website is wel goed zichtbaar vanuit de meest gangbare browsers.

Snellere laadtijd
Door het aangepaste vormgevingontwerp en de wijze waarop deze is geïmplementeerd wordt de website sneller geladen. Voor bezoekers met beperktere internetbandbreedte is de website hierdoor beter te bekijken.

Lancering digitale nieuwsbrieven

Als aanvulling op de bestaande ledenbladen Praktijk en Actief is Bouwend Nederland gestart met de distributie van een digitale nieuwsbrief, zodat de frequentie van de papieren versie verlaagd kon worden van tweewekelijks naar maandelijks. De hoeveelheid post die naar leden wordt verstuurd is hierdoor verminderd, wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De digitale nieuwsbrief biedt de mogelijkheid voor de lidbedrijven om zelf te bepalen wat ze toegestuurd krijgen.

Een ander voordeel van de elektronische nieuwsvoorziening is dat Bouwend Nederland hierdoor goed kan monitoren hoeveel leden de berichten lezen en eventueel doorklikken voor meer informatie. Deze informatie kunnen ze gebruiken voor het verder optimaliseren van de dienstverlening.

Stroomlijning beheerplatform

De website incl. de onderliggende regio- en afdelingssites en de digitale nieuwsbrieven worden beheerd vanuit hetzelfde platform. Dit platform is ontwikkeld in Microsoft SharePoint 2007. Dit heeft als voordeel dat redacteuren maar één systeem hoeven te gebruiken en dat content eenvoudig gedeeld kan worden tussen de website en de nieuwsbrieven.

Voor het personaliseren van informatie via de website en de nieuwsbrieven is het Microsoft SharePoint 2007 platform gekoppeld aan het Microsoft Axapta ledensysteem van Bouwend Nederland.

Met de keuze voor Microsoft SharePoint is samen met Productif een toekomstvast platform gecreëerd waarop Bouwend Nederland de online dienstverlening en communicatie verder kan uitbouwen.